Advokátska kancelária Mgr. Peter Troščák, advokát

Nezávislosť. Mlčanlivosť. Vysoká odborná disponovanosť.

Profil

Mgr. Peter Troščák je absolventom Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Rozsiahle skúsenosti získal počas výkonu viac ako 3-ročnej praxe advokátskeho koncipienta v známej a uznávanej Advokátskej kancelárii JUDr. Ivety Rajtákovej v Košiciach, zameranej na širokú agendu v oblasti občianskeho, rodinného, ústavného, trestného, pracovného, správneho a obchodného práva, ako aj na zastupovanie a obhajobu klientov pred súdmi a inými orgánmi SR, Ústavným súdom SR, Súdnym dvorom Európskej únie a Európskym súdom pre ľudské práva.

So zreteľom na takýto rozsah vybavovanej agendy Mgr. Peter Troščák zastupoval a obhajoval klientov na veľkom množstve pojednávaní a vyšetrovacích úkonov, čím nadobudol obrovskú a nesmierne cenenú prax pri riešení sporov.

Po úspešnom zložení advokátskej skúšky a následnom založení Advokátskej kancelárie Mgr. Peter Troščák, vykonáva už samostatnú advokátsku prax vo vyššie uvedených oblastiach práva.  

Ovláda anglický, ruský a ukrajinský jazyk, pričom v týchto jazykoch, samozrejme vrátane slovenského, komunikuje s klientmi v súvislosti s riešením ich právnych záležitostí. 

Mgr. Peter Troščák je zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č. 7183.

Publikácie
TROŠČÁK, P.: Európsky zatýkací rozkaz - terminologická stránka. Justičná revue, roč. 63, 2011, č. 3, str. 485 - 488.

Náš prístup

Nezávislosť, mlčanlivosť a vysoká odborná disponovanosť sú tri princípy, na ktorých je založené poskytovanie právnych služieb Advokátskou kanceláriou Mgr. Peter Troščák, so sídlom v Prešove.

Vďaka rozsiahlym skúsenostiam a profesionálnemu prístupu ku klientom, ktorý v plnej miere rešpektuje vyššie zmienené princípy, poskytuje Advokátska kancelária Mgr. Peter Troščák komplexné a vysoko kvalitné právne služby pre fyzické a právnické osoby vo všetkých hlavných oblastiach právneho poriadku SR.

V spoločnosti, kde úcta k demokracii a právu je jedným z najdôležitejších ústavných princípov, má advokát nezastupiteľné postavenie, pretože existencia slobodného a nezávislého advokátskeho povolania je základným prostriedkom ochrany ľudských práv a slobôd proti moci štátu. Advokát musí slúžiť veci spravodlivosti a tým, ktorí ho poverili obhajobou alebo zastupovaním. Povinnosti advokáta vyplývajúce z výkonu povolania sa neobmedzujú len na povinnosti upravené zákonom. S výkonom povolania advokáta sa nerozlučne spája škála etických povinností voči klientom a voči súdom a orgánom, pred ktorými advokát presadzuje záujmy svojho klienta, alebo pred ktorými koná v jeho mene.

Advokát je povinný pri výkone advokácie chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta a riadiť sa jeho pokynmi. Ak sú pokyny klienta v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, nie je nimi viazaný. O tom klienta vhodným spôsobom poučí.