Advokátska kancelária Mgr. Peter Troščák, advokát

Na tomto mieste prinášame odpovede na najčastejšie otázky klientov a záujemcov o právnu pomoc.
Poskytuje Advokátska kancelária Mgr. Peter Troščák so sídlom v Prešove právne služby aj mimo mesta Prešov, konkrétne v Námestove, kde ma čaká súdne pojednávanie?
Advokátska kancelária Mgr. Peter Troščák so sídlom v Prešove poskytuje právne služby nielen v meste Prešov a jeho obyvateľom, ale akejkoľvek fyzickej či právnickej osobe, ktorá prejaví záujem o to, aby bola vo svojej právnej veci zastúpená Mgr. Petrom Troščákom, advokátom, bez ohľadu na to, na akom mieste na území Slovenskej republiky a pred akým orgánom sa vedie daná právna vec, pretože právny poriadok priznáva každému právo na slobodnú voľbu ktoréhokoľvek advokáta zapísaného v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory, pričom každý advokát je oprávnený poskytovať právne služby na celom území Slovenskej republiky. Vzhľadom na to Advokátska kancelária Mgr. Peter Troščák poskytuje právne služby klientom na celom území Slovenskej republiky, a preto neexistuje žiadna prekážka, ktorá by bránila poskytnúť klientovi právne služby a zastupovať v právnej veci vedenej na Okresnom súde Námestovo či inde.

V súdnom konaní som účastníkom sporu vyplývajúceho zo zmenky. Poskytuje Advokátska kancelária Mgr. Peter Troščák v Prešove právnu pomoc a prípadne aj zastupovanie vo veciach týkajúcich sa zmeniek?
Právne veci vyplývajce z uplatňovaných nárokov zo zmeniek a šekov patria k štandardnej agende vybavovanej Advokátskou kanceláriou Mgr. Peter Troščák, pretože používanie zmeniek a šekov je typické v obchodnom práve, ktoré upravuje obchodnoprávne vzťahy. Advokátska kancelária Mgr. Peter Troščák poskytuje právne služby v oblasti trestného, rodinného, občianskeho, pracovného, správneho, ústavného a obchodného práva, zastupovanie a obhajobu klientov pred súdmi a inými orgánmi SR, Ústavným súdom SR a Európskym súdom pre ľudské práva so zreteľom na rýchlu a účinnú ochranu práv a záujmov klientov.

V Centre právnej pomoci mi uviedli, že spĺňam podmienky pre priznanie nároku na advokáta a preto som ich požiadala, aby mi za advokáta ustanovili Advokátsku kanceláriu Mgr. Peter Troščák, ale pracovníčka mi povedala, že nemám nárok na výber konkrétneho advokáta. Je to pravda, že nie je tento štátny orgán povinný rešpektovať môj výber?
Pri určení advokáta Centrom právnej pomoci nemá žiadateľ nárok na určenie konkrétneho advokáta podľa jeho vlastného výberu, pretože náklady v súvislosti s právnymi službami vykonanými určeným advokátom znáša štát a nie žiadateľ. Preto je oprávnenie žiadateľa na vlastný výber konkrétneho advokáta obmedzené oproti situácii, kedy sa osoba neobráti na Centrum právnej pomoci, ale si podľa vlastného uváženia a dohodnutých podmienok zvolí konkrétneho advokáta. V praxi však pracovníci Centra právnej pomoci zvyčajne postupujú tak, že sa snažia vyjsť v ústrety žiadateľovi a určia mu za advokáta ním vyžiadaného advokáta.

Prijíma Advokátska kancelária Mgr. Peter Troščák so sídlom v Prešove poverenia na zastupovanie od Centra právnej pomoci alebo ich odmieta kvôli nízkej finančnej zaujímavosti?
V prípade, že Mgr. Peter Troščák, advokát je rozhodnutím Centra právnej pomoci určený za advokáta konkrétnemu žiadateľovi, bezodkladne, pokiaľ tomu nebráni zákonná prekážka (napr. zastupovanie protistrany a iné), prevezme zastupovanie v danej veci a poskytuje žiadateľovi právnu pomoc v takom rozsahu a kvalite, ako ju poskytuje iným klientom. Advokátska kancelária Mgr. Peter Troščák považuje výkon advokácie za poslanie a službu osobám, ktoré sa ocitli v situácii, že sú porušené alebo ohrozené ich práva a záujmy, či už inými fyzickými alebo právnickými osobami, ale mnohokrát aj v dôsledku nesprávnej činnosti orgánov verejnej moci, kedy potrebnú pomoc im môže poskytnúť len advokát, a preto Advokátska kancelária Mgr. Peter Troščák odmieta postupovať tak, že bude prijímať len finančne zaujímavé veci.

Chcem, aby mi boli právne služby poskytované a zastupovanie pred súdom vykonávané Advokátskou kanceláriou Mgr. Peter Troščák. Aká je cena za poskytovanie právnych služieb?
Zo zákona o advokácii vyplýva, že advokát poskytuje právne služby za odmenu a má právo požadovať za ne primeraný preddavok. Odmena advokáta sa určuje na základe dohody medzi advokátom a klientom. Ak nedôjde k dohode, patrí advokátovi tarifná odmena, ktorá je upravená vo Vyhláške MS SR č. 655/2004 Z. z. Cena za poskytované právne služby je teda predmetom dohody medzi advokátom a klientom v každej jednotlivej veci, pričom pri výške odmeny zohľadňujeme predovšetkým odbornú a časovú náročnosť veci, zároveň vyvíjame snahu pri každom klientovi, aby odmena bola primeraná a neobmedzovala osoby v prístupe ku kvalitným právnym službám, čo by pri dodržaní týchto kritérií malo viesť k obojstrannej spokojnosti advokáta a klienta, ktorá je predpokladom úspešnej spolupráce. Dôležité je ešte uviesť, že Advokátska kancelária Mgr. Peter Troščák poskytuje v odôvodnených prípadoch (rodinné právo, ochrana práv a osobnej integrity maloletých detí, obete domáceho násilia a osoby poškodené trestnými činmi) právne služby za zníženú odmenu. Prvá konzultácia v týchto veciach je vždy bezplatná.

Ako a kedy môžem kontaktovať Advokátsku kanceláriu Mgr. Peter Troščák?
Advokátsku kanceláriu Mgr. Peter Troščák môžete kontaktovať viacerými spôsobmi:
1. telefonicky na č.: 0908 644 892
2. mailom: advokat.troscak@gmail.com
3. na Facebooku: Advokátska kancelária Mgr. Peter Troščák
4. cez kontaktný formulár na webstránke www.advokat-troscak.sk v sekcii Kontakt
5. osobnou návštevou v advokátskej kancelárii v jej sídle na Hlavnej 50 v Prešove, historická budova hotela SAVOY, 1. poschodie
(v tomto prípade odporúčame vopred sa objednať telefonicky alebo mailom)

Úradné hodiny pondelok - piatok od 8:00 do 17:00 hod. sú stanovené ako orientačné, pretože právne služby sú na základe požiadavky klienta a okolnosti veci poskytované aj cez víkend či sviatok a v inom čase (napr. rozhodovanie o väzbe, účasť na vyšetrovacích úkonoch v trestnom konaní).