Advokátska kancelária Mgr. Peter Troščák, advokát

Trestné právo

Ťažiskom pri poskytovaní právnych služieb v tejto oblasti je špecializácia na obhajobu obvineného v trestnom konaní (násilná a majetková kriminalita, ako aj hospodárska kriminalita - angl. white collar - kriminalita bielych golierov), pričom obhajoba je zameraná na dôrazné a účinné presadzovanie práv a záujmov klienta v podobe uplatňovania sťažnosti proti uzneseniu o vznesení obvinenia a iným druhom uznesení, riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov, prostriedkov na dosiahnutie nápravy (žiadosti o preskúmanie postupu policajta, sťažnosti na prieťahy, námietky zaujatosti, návrhov na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu okresnej prokuratúry prostredníctvom krajskej prokuratúry alebo Generálnej prokuratúry SR a iné).
Ďalej je to poradenstvo a pomoc osobám podozrivým zo spáchania trestného činu, ale aj pomoc osobám poškodeným trestnými činmi, vypracovanie trestných oznámení, zastupovanie poškodených v trestnom konaní a uplatnenie nároku na náhradu škody v súlade s Trestným poriadkom (v tzv. adhéznom konaní).
Pridanú hodnotu predstavujú získané skúsenosti so zastupovaním osôb (aj cudzích štátnych príslušníkov) v extradičnom konaní a konaní o európskom zatýkacom rozkaze, ako aj zastupovaním obetí domáceho násilia.

Občianske právo

Veľmi široká oblasť, do ktorej patrí napr. vypracovanie zmlúv týkajúcich sa hnuteľných vecí a nehnuteľností (kúpna, darovacia a iné), zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, zrušenie a vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, zastupovanie v sporovej agende (žaloby, uplatnenie peňažných a nepeňažných nárokov, ochrana vlastníckeho práva, ochrana osobnosti, náhrada škody, bezdôvodné obohatenie, ochrana spotrebiteľa), zastupovanie v dedičskom a exekučnom konaní, a mnoho ďalších situácií.

Pracovné právo

Zastupovanie zamestnancov pri neplatnom skončení pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, náhrade mzdy, náhrade škody. Pomoc zamestnávateľom pri vypracovaní pracovných zmlúv, dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, dohôd o hmotnej zodpovednosti, pri procese hromadného prepúšťania a skončení pracovného pomeru, tvorbe vnútorných predpisov, zastupovanie v konaní pred súdom a inými orgánmi.

Rodinné právo

Rozsiahla prax v zastupovaní klientov pred súdom v konaní o rozvod manželstva, úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom, určení, zvýšení a znížení vyživovacej povinnosti na maloleté a plnoleté dieťa, určení a zapretí otcovstva, zverení maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti rodiča alebo do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov, úprava styku s maloletým dieťaťom, zákaz styku, náhradné výživné, s dôrazom na zabezpečenie ochrany práv obetí domáceho násilia a maloletých detí.

Ústavné právo

Podanie sťažnosti na Ústavný súd SR a zastupovanie v konaní pred Ústavným súdom SR, ktorý môže zrušiť právoplatné rozhodnutia súdov SR pri zistení porušenia ústavou garantovaných práv účastníka konania alebo v prípade sťažnosti na prieťahy v konaní pred súdom alebo iným orgánom prikázať súdu alebo inému orgánu konať bez prieťahov a priznať aj primerané finančné zadosťučinenie.

Obchodné právo

Zakladanie obchodných spoločností a zmeny v nich, prevod obchodného podielu, vypracovanie obchodných zmlúv, zmlúv o zabezpečovacích prostriedkoch, posudzovanie zmlúv, fúzie a akvizície, zastupovanie v sporovej agende vyplývajúcej z porušenia obchodnoprávnych vzťahov (napr. uplatnenie peňažných a nepeňažných nárokov, zmluvnej pokuty, náhrady škody, nekalá súťaž a mnoho iných).

Správne právo

Zastupovanie osôb obvinených zo spáchania priestupku v priestupkovom konaní, zastupovanie klientov v správnom konaní akéhokoľvek druhu (stavebné, vyvlastňovacie a iné), príprava podkladov a vypracovanie ponúk pre uchádzačov vo verejnom obstarávaní, zastupovanie v konaní pred Úradom pre verejné obstarávanie, podanie žaloby alebo opravného prostriedku na súdne preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy a zastupovanie v konaní pred súdom (tzv. správne súdnictvo).